Jak zakończyć najem

                                                                                                                                                                                                 

W zależności od roku, w którym wybudowano mieszkanie (granicę stanowi 2005 r.), istnieją dwie drogi związane ze wskazaniem następnego najemcy mieszkania (po Państwa wyprowadzce):

 1. w budynkach przy ul. J. Kilińskiego, Z. Krasińskiego, J. Zamoyskiego, A. Jagiellonki (z wyjątkiem A. Jagiellonki 19DEF), Potokowej 1 i Ruczajowej 3-11 w Zielonej Górze osoba partycypująca w budowie mieszkania wskazuje przyszłego najemcę. Oznacza to, że jeszcze przed złożeniem wypowiedzenia umowy najmu należy osobiście sprawdzić w KTBS, czy ów przyszły najemca spełnia warunki do zamieszkania (szczegóły w zakładce „Jak zamieszkać”);
 2. w pozostałych budynkach prawo do wskazywania następnego najemcy przysługuje wyłącznie KTBS.

Procedura zakończenia najmu mieszkania:
 1. Złożyć w siedzibie KTBS pisemne wypowiedzenie umowy najmu mieszkania i garażu (jeśli dotyczy). Dokumenty te muszą podpisać, w obecności upoważnionego pracownika KTBS, wszystkie pełnoletnie osoby uprawnione do zamieszkania w lokalu. Alternatywnym rozwiązaniem jest przesłanie do KTBS oświadczenia woli ww. osób złożonego w formie aktu notarialnego. Zgodnie z prawem – wypowiedzenie składa się ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jednak za zgodą pracownika Działu Eksploatacji Budynków, można ubiegać się o ustalenie innego terminu zdania mieszkania.
 2. Wypełnić i złożyć w KTBS Arkusz modernizacji mieszkania. Przypominamy, że modernizacja mieszkania możliwa jest wyłącznie za zgodą KTBS i wymaga zawsze zawarcia odrębnej, pisemnej umowy.
 3. Uzgodnić z pracownikiem Działu Eksploatacji Budynków termin oddania do KTBS mieszkania. 
 4. Odnowić mieszkanie: ściany i sufity należy zagruntować i wymalować farbą emulsyjną na biało. Wcześniej usunąć z nich gwoździe i kołki, a ubytki w tynkach zaszpachlować. W interesie najemcy leży również wcześniejsza wizyta w mieszkaniu przedstawiciela Działu Eksploatacji w celu udzielenia praktycznych wskazówek dot. przygotowania mieszkania do zdania do KTBS.

Osoba partycypująca
 1. Należy sprawdzić, czy dotychczasowy partycypujący podpisał z KTBS stosowny aneks, przedłużający ważność umowy o partycypację z 7 do 20 lat.
 2. Po podpisaniu ww. aneksu, osoba partycypująca w budowie mieszkania sprzed roku 2005 (najczęściej jest to ktoś bliski dotychczasowemu najemcy) może złożyć przed notariuszem oświadczenie woli, polegające na przekazaniu posiadanego z tego tytułu prawa na rzecz kolejnego partycypującego (najczęściej będzie to osoba bliska przyszłemu najemcy).
 3. W interesie nowego partycypującego leży niezwłoczne dostarczenie tego dokumentu do KTBS.

Rozliczenie kaucji i partycypacji
 1. W terminie 30 dni od zdania i opróżnienia lokalu, KTBS zwraca kaucję, pomniejszoną o równowartość zużycia elementów wyposażenia technicznego mieszkania. Ceny jednostkowe tych elementów oraz koszty ich wymiany ustala się wg cennika wydawnictwa „Sekocenbud”.
 2. W przypadku mieszkań wybudowanych od 2005 roku KTBS zwraca kwotę partycypacji z dniem zawarcia umowy z następnym najemcą w kwocie wyliczonej na podstawie art. 29a ust. 3 Ustawy z 26 października 1995 o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Wzory dokumentów do pobrania:
Drukuj/Pobierz
Wydrukuj/Pobierz
tę stronę


Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672