O firmie

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego jednolity tekst (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z 2000 r.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733), ustawy z dnia 25 lipca 2000r. kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037) oraz Aktu założycielskiego Spółki. Adres siedziby Spółki: ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra.

Spółka KTBS  zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000094672. Spółce nadano NIP: 973-04-38-162 oraz REGON:970630773.
Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze rozpoczęło swoją działalność 1 kwietnia 1997 roku. Kapitał zakładowy firmy wynosi 67.290.000 zł (na 09.04.2019 r.).

Terenem działania Spółki jest miasto Zielona Góra. Spółka na zasadach zlecenia może wykonywać swoją działalność na terenie sąsiednich gmin. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również:
  1. nabywać budynki mieszkalne oraz budynki z przeznaczeniem na cele mieszkalne i użytkowe;
  2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
  3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;
  4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i nie mieszkalnymi niestanowiącymi własności Spółki, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych;
  5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;
c) budowaniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych a także lokali mieszkalnych, na sprzedaż przy czym budynki te i lokale nie będą budowane z udziałem kredytów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego;
d) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
e) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki;

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2, jest:
    a) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z
    b) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z
    c) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z
    d) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
    e) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z
    f) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z
    g) Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z
    h) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z
    i) Tynkowanie 43.31.Z
    j) Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z
    k) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z
    l) Malowanie i szklenie 43.34.Z
    m) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z

Władzami Spółki są:
1. Zgromadzenie Wspólników.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników w Komunalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp.  z o.o. wykonuje Dariusz Lesicki - Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Rada Nadzorcza jest organem kontroli i nadzoru. Rada składa się z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników:
1. Edward Fedko - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Zygmunt Stabrowski - Członek Rady Nadzorczej,
3. Małgorzata Wiśniewska - Członek Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd Spółki jest jedno- lub dwuosobowy, powoływany uchwałą Rady Nadzorczej. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników. Prezesem Zarządu jest Janusz Leszek Jankowski. Prokurentem jest Małgorzata Wrzołek.

Schemat organizacyjny

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672