Szczegóły przetargu

< < Powrót

2017-02-23

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na konserwację i utrzymanie w czystości zasobów mieszkaniowych
należących do KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze w latach 2017-2019

(przetarg unieważniony)


Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
a) bieżąca konserwacja zasobów mieszkaniowych składających się z 35 budynków wielorodzinnych, z wyłączeniem zakresu obciążającego najemcę, oraz pomieszczeń i urządzeń budynków, służących do wspólnego użytku mieszkańców, a także ich otoczenia, zlokalizowanych w nieruchomościach położonych w Zielonej Górze - całość o łącznej powierzchni rejonów
wewnętrznych 23001,79 m2 i zewnętrznych 126888,10 m2;
b) pogotowie lokatorskie dotyczące ww. nieruchomości;
c) utrzymanie w czystości ww. nieruchomości.
Pełną treść opublikowanego ogłoszenia udostępniono poniżej w pliku "Ogłoszenie o przetargu".

Termin składania ofert: 31 marca 2017, godz. 9.00.

Dokumenty do pobrania:
Etap I - Przygotowanie i złożenie oferty
1. Ogłoszenie o przetargu - format PDF,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - format PDF
3. Formularz ESPD - format XLM spakowany do ZIP (sposób otwierania i edycji pliku opisano w ust. 5.1 SIWZ),
4. Formularz ofertowy - Druk nr 1 - format MS Word.

Etap II - Po zamieszczeniu na stronie www.ktbs.zgora.pl informacji z otwarcia ofert
1. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej - Druk nr 2 - format PDF

Etap III - Przed zawarciem umowy, wyłącznie na żądanie zamawiającego, składa wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
1. Oświadczenia zawarte na Drukach 3-6 - format MS Word.
2. (Na tym etapie wykonawca przedłoży pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 5.3 SIWZ).


Nr rachunku bankowego do wpłaty wadium: 62 1090 1535 0000 0001 0536 9528.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-03-31
Informacja z otwarcia ofert

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, przedstawiamy informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na konserwację i utrzymanie w czystości zasobów mieszkaniowych należących do KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze w latach 2017-2019:
1.  Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto): 1.750.000,00 zł.
2.  Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z cenami tych ofert, jako jedynego kryterium ich wyboru. Wpłynęła jedna oferta:
1.  PHU ZiTON Wojciech Sroka, Os. Pomorskie 8A, 65-548 Zielona Góra, cena oferty 2.337.010,20 zł.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672