Szczegóły przetargu

< < Powrót

2017-03-16

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na usługę demontażu, naprawy, legalizacji
oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o
(przetarg unieważniony)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
1. Demontaż ciepłomierzy CQM-III-K i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych ciepłomierzy CQM-III-K, prod. APATOR SA w mieszkaniach - w liczbie 240 szt.
2. Demontaż ciepłomierzy CQM-II-K i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych ciepło-mierzy CQM-III-K z M-BUS, prod. APATOR SA w mieszkaniach - w liczbie 270 szt.
3. Demontaż wodomierzy NK c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V z impulsatorami i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych wodomierzy NK c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V ze skalą odczytu do trzech miejsc po przecinku (do 1 litra), klasy R=50 lub wyższej, z impulsatorami (im-pulsowanie co 1 litr) w mieszkaniach – o łącznej liczbie 684 szt.

Termin składania ofert: 24 marca 2017, godz. 9.00.

Dokumenty do pobrania:
Etap I - Przygotowanie i złożenie oferty
1. Ogłoszenie o przetargu - format PDF,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - format PDF
3. Formularz ESPD - format XLM spakowany do ZIP (sposób otwierania i edycji pliku opisano w ust. 5.1 SIWZ),
4. Formularz ofertowy - Druk nr 1 - format MS Word.

Etap II - Po zamieszczeniu na stronie www.ktbs.zgora.pl informacji z otwarcia ofert
1. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej - Druk nr 2 - format PDF,

Etap III - Przed zawarciem umowy, wyłącznie na żądanie zamawiającego, składa wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
1. Oświadczenia zawarte na Drukach 3 i 4 - format MS Word,
2. (Na tym etapie wykonawca złoży pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 5.3. SIWZ).

Nr rachunku bankowego do wpłaty wadium: 62 1090 1535 0000 0001 0536 9528.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-03-24

Dokument do pobrania: Informacja z otwarcia ofert - format PDF

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672