Szczegóły przetargu

< < Powrót

2017-03-24

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na usługę demontażu, naprawy, legalizacji
oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
1. Demontaż ciepłomierzy CQM-III-K i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych ciepłomierzy CQM-III-K, prod. APATOR SA w mieszkaniach - w liczbie 160 szt.
2. Demontaż ciepłomierzy CQM-II-K i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych ciepło-mierzy CQM-III-K z M-BUS, prod. APATOR SA w mieszkaniach - w liczbie166 szt.
3. Demontaż wodomierzy NK c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V z impulsatorami i montaż w ich miejsce wcześniej zalegalizowanych wodomierzy NK c.w. i z.w. DN 15 JS 1,5 H/V ze skalą odczytu do trzech miejsc po przecinku (do 1 litra), klasy R=50 lub wyższej, z impulsatorami (im-pulsowanie co 1 litr) w mieszkaniach – o łącznej liczbie 684 szt.

Termin składania ofert: 3 kwietnia 2017, godz. 9.00.

Dokumenty do pobrania:
Etap I - Przygotowanie i złożenie oferty
1. Ogłoszenie o przetargu - format PDF,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - format PDF
3. Formularz ESPD - format XLM spakowany do ZIP (sposób otwierania i edycji pliku opisano w ust. 5.1 SIWZ),
4. Formularz ofertowy - Druk nr 1 - format MS Word.

Etap II - Po zamieszczeniu na niniejszej stronie informacji z otwarcia ofert
1. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej - Druk nr 2 - format PDF,

Etap III - Przed zawarciem umowy, wyłącznie na żądanie zamawiającego, składa wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
1. Oświadczenia zawarte na Drukach 3 i 4 - format MS Word,
2. (Na tym etapie wykonawca złoży pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 5.3. SIWZ).

Nr rachunku bankowego do wpłaty wadium: 62 1090 1535 0000 0001 0536 9528.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-04-03
Informacja z otwarcia ofert

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, przedstawiamy informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę demontażu, naprawy, legalizacji oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o:
1.  Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto): 123.120,00 zł.
2.  Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z cenami tych ofert, jako jedynego kryterium ich wyboru. Wpłynęła jedna oferta:
      REM KĘPNO Sp. z o.o., 63-645 Łęka Opatowska, ul. Brukowa 4;  cena oferty: 123.120,00 zł.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672