Szczegóły przetargu

< < Powrót

2017-04-04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych nr 1 i 3 przy ul. Os. Śląskie w Zielonej Górze wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

 

 

Termin składania ofert mija 19 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00.

UWAGA:

Nowy termin składania ofert: 21 kwietnia 2017 r. godz. 10:00.

 

 Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Projekt budowlany
  5. Przedmiar robót
  6. STWiOR
  7. Załączniki w wersji edytowalnej
  8. Pytania i odpowiedzi


***********************************************************************************************

                                                                 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 21 KWIETNIA 2017 R.

W związku z art. 86 ust. 5 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, przedstawiamy informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych nr 1 i 3 przy ul. Os. Śląskie w Zielonej Górze wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu:
1.  Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto): 16 500 000,00 zł.
2.  Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie. Wpłynęła jedna oferta:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań -                               * cena ryczałtowa oferty brutto: 16 806 798,43 zł;

* dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, ponad gwarancję określoną w pkt 3.6 SIWZ - o 12 miesięcy;

* skrócenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do określonego w pkt 4 SIWZ -  o 30 dni.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672