Szczegóły przetargu

< < Powrót

2017-04-05

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, ogłaszamy, że postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę demontażu, naprawy, legalizacji oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o, na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Zakład Usługowo – Handlowy REM KĘPNO Sp. z o.o., ul. Brukowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, z którą 12 kwietnia 2017 zostanie zawarta umowa o realizację zamówienia. W myśl art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a Ustawy, umowa może być zawarta niezwłocznie.

UZASADNIENIE

  W ramach postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymagania Ustawy oraz postanowienia SIWZ:
a) nazwa (firma) i adres wykonawcy: Zakład Usługowo – Handlowy REM KĘPNO Sp. z o.o., ul. Brukowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.
b) liczba punktów przyznanych w jedynym kryterium "cena": 100 pkt.
  Cena jaką zaoferował Wykonawca nie przekracza kwoty, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Rem Kępno Sp. z o.o. i temu Wykonawcy zostanie udzielone zamówienie.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672