Szczegóły przetargu

< < Powrót

2018-02-07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na pielęgnację terenów zielonych
administrowanych przez KTBS Sp. z o.o. w latach 2018-2020

Nr referencyjny: KTBS/TM/02/2018


Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
a) mechaniczne koszenie trawników o łącznej powierzchni ok. 61.053,50 m2 - 5 koszeń w każdym sezonie;
b) zasilenie trawników wymienionych w lit. a) nawozem azotowym – 1 zabieg w każdym sezonie;
c) formowanie skupin krzewów o łącznej powierzchni 1.183 m2 – 1 zabieg w każdym sezonie;
d) formowanie pojedynczych krzewów i drzewek w liczbie 2.883 szt. – 2 zabiegi w każdym sezonie;
e) formowanie żywopłotów o łącznej długości 1.903 mb – 2 zabiegi w każdym sezonie;
f) zgrabienie każdorazowo skoszonej trawy, ścinek krzewów i drzew, a także uwidocznionych nieczystości oraz wywiezienie tych odpadów w dniu ich powstania na właściwe wysypisko, uwzględnieniem odpowiednich zapisów Ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1987 ze zm.), w tym obowiązku poddania odpadów rozkładowi biologicznemu.

Termin składania ofert: 16 lutego 2018, godz. 9.00.

Dokumenty do pobrania:
Etap I - Przygotowanie i złożenie oferty
1. Ogłoszenie o przetargu - format PDF,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - format PDF
3. Formularz ofertowy i oświadczenie - Druki nr 1 i 2 - format MS Word.

Etap II - Po zamieszczeniu na stronie www.ktbs.zgora.pl informacji z otwarcia ofert
1. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej - Druk nr 3 - format PDF

Etap III - Przed zawarciem umowy, wyłącznie na żądanie zamawiającego, składa wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
1. Oświadczenia zawarte na Drukach 4-5 - format MS Word.
2. (Na tym etapie wykonawca przedłoży również pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 5.3 SIWZ).

Nr rachunku bankowego do wpłaty wadium: 62 1090 1535 0000 0001 0536 9528.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-02-16
Informacja z otwarcia ofert

  Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, przedstawiamy informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na na usługę pielęgnacji terenów zielonych administrowanych przez KTBS Sp. z o.o. w latach 2018-2020:
1.  Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto): 179.876,00 zł.
2.  Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z cenami tych ofert, jako jedynego kryterium ich wyboru. Wpłynęła jedna oferta:
     "Taxus" Małgorzata Guran, Ochla - Zielonogórska 1, 66-006 Zielona Góra, cena oferty 297.578,46 zł.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672