Szczegóły przetargu

< < Powrót

2018-02-19

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nr sprawy: KTBS/TM/02/2018

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę konserwacji i utrzymania w czystości zasobów mieszkaniowych należących do KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze, na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez „TAXUS” Małgorzata Guran, Ochla – Zielonogórska 1, 66-006 Zielona Góra, z którą 27 lutego 2018 zostanie zawarta umowa o realizację zamówienia. W myśl art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a Ustawy, umowa może być zawarta niezwłocznie.

UZASADNIENIE

  W ramach postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymagania Ustawy oraz postanowienia SIWZ:
a) nazwa (firma) i adres wykonawcy: „TAXUS” Małgorzata Guran, Ochla – Zielonogórska 1, 66-006 Zielona Góra;
b) liczba punktów przyznanych w jedynym kryterium "cena": 100 pkt.
  Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, a wykonawca - wykluczeniu. O wyborze zdecydowało jedyne kryterium oceny ofert „Cena”, w którym wykonawca otrzymał 100 pkt. Cena oferty przekroczyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, jednak zamawiający zdecydował, na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, że zwiększy tę kwotę do ceny oferty. Na podst. art. 91 ust. 1. Ustawy zostanie udzielone zamówienie wykonawcy "TAXUS" Małgorzata ruran.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672