Szczegóły przetargu

< < Powrót

2018-04-12

Zadanie inwestycyjne polega na kompleksowym zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków biurowo - magazynowych na Zespół Edukacyjny przy ul. Energetyków 7 na dz. 138/3, 138/4, 138/5 w Zielonej Górze, w skład którego będą wchodziły: obiekty kubaturowe - część szkolna, przedszkolna, wspólna oraz pełne uzbrojenie terenu wraz z wykonaniem jego zagospodarowania.  

Termin składania ofert: 30 maja 2018 r. godzina 10.00

Dokumenty do pobrania:
I. ETAP - Przygotowanie i złożenie oferty:
1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
3. Formularz ESPD - format XLM spakowany do ZIP(załącznik nr I.2)
4. Formularz ofertowy - załącznik nr I.1
5. Programy Funkcjonalno - Użytkowe - Załącznik nr I.4

II. ETAP - Po zamieszczeniu na stronie www.ktbs.zgora.pl informacji z otwarcia ofert:
1. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej - załącznik nr II.1

III. ETAP - Przed zawarciem umowy, wyłącznie na żądanie zamawiającego, składa wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:
1. Załączniki III.1-III-6
2. Na tym etapie wykonawca przedłoży pozostałe dokumenty wyszczególnione w pkt 3.21; 3.22, 7.3 oraz 35 SIWZ
 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672