Szczegóły przetargu

< < Powrót

2018-04-12

Zadanie inwestycyjne polega na kompleksowym zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków biurowo - magazynowych na Zespół Edukacyjny przy ul. Energetyków 7 na dz. 138/3, 138/4, 138/5 w Zielonej Górze, w skład którego będą wchodziły: obiekty kubaturowe - część szkolna, przedszkolna, wspólna oraz pełne uzbrojenie terenu wraz z wykonaniem jego zagospodarowania.  

Termin składania ofert: 30 maja 2018 r. godzina 10.00

Dokumenty do pobrania:
I. ETAP - Przygotowanie i złożenie oferty:
1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
3. Formularz ESPD - format XLM spakowany do ZIP(załącznik nr I.2)
4. Formularz ofertowy - załącznik nr I.1
5. Programy Funkcjonalno - Użytkowe - Załącznik nr I.4
6. Inwentaryzacja szkoły 1-3
7. Inwentaryzacja szkoły 4-8
8. Opinia techniczna
9. Opinia geologiczno - inżynierska
10. Koncepcja szkicowa zamówienia

II. ETAP - Po zamieszczeniu na stronie www.ktbs.zgora.pl informacji z otwarcia ofert:
1. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej - załącznik nr II.1

III. ETAP - Przed zawarciem umowy, wyłącznie na żądanie zamawiającego, składa wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:
1. Załączniki III.1-III-6
2. Na tym etapie wykonawca przedłoży pozostałe dokumenty wyszczególnione w pkt 3.21; 3.22, 7.3 oraz 35 SIWZ
 
Pytania i Odpowiedzi

Sprostowanie SIWZ:
Pkt 3.6.3. a) brzmiał następująco: dwa niezależne od siebie place zabaw (UWAGA: Wyposażenie placów zabaw w urządzenia jest wyłączone do osobnego postępowania i nie stanowi zakresu Wykonawcy)
Nowe brzmienie pkt 3.6.3 a) brzmi: dwa niezależne od siebie place zabaw.

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO KOREKCIE


Zmiana terminu składania ofert: 7 czerwca 2018 r. godzina 10:00.
1. Zmiana ogłoszenia o przetargu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianie terminu składania ofert

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT                                    7.06.2018 r.

   Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, przedstawiamy informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w systemie "zaprojektuj i wybuduj" na: przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków biurowo - magazynowych na Zespół Edukacyjny przy ul. Energetyków 7 na działce nr 138/3, 138/4, 138/5, obręb 4 w Zielonej Górze
1.  Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto): 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych 00/100).
2. W określonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty (kryteria oceny ofert: cena - 60%, gwarancja - 40%):
2.1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań - cena ryczałtowa oferty: 27.402.236,33 zł brutto - przedłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące;
2.2. Exalo Drilling Spółka Akcyjna Oddział "Diament" w Zielonej Górze, ul. Naftowa 3a, 65-705 Zielona Góra - cena ryczałtowa oferty: 28.944.138,71 zł brutto - przedłużenie gwarancji o 24 miesiące.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672