Szczegóły przetargu

< < Powrót

2019-02-21

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:

1.       Zamawiający: Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. 65-034 Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 11. Tel 68 322 19 20, fax 68 322 19 70 e-mail sekretariat@ktbs.zgora.pl

 

2.     Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 225 000,- euro pn. „BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO NR 2 WRAZ Z UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. OS. ŚLĄSKIE W ZIELONEJ GÓRZE NA DZ. NR 1076/5             OBRĘB 43

Miejsce realizacji: Zielona Góra

3.     Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Języka Zamówień (CPV):

KOD CPV 45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego;

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę                            i roboty ziemne;

KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

KOD CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;

KOD CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

KOD CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

4.     Rodzaj zamówienia: robota budowlana

5.     Dane o ofertach:

a.     Liczba złożonych ofert: 1

b.    Liczba ofert odrzuconych lub uznanych za odrzucone:0

6.     Ceny ofert podlegających ocenie:

a.     Cena najtańszej oferty: nie dotyczy

b.    Cena najdroższej oferty: nie dotyczy

7.     Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) z uwagi na fakt iż cena oferty najkorzystniejszej (10 970 000,00 zł) przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (10 000 000,00zł) i   Zamawiający nie może zwiększyć tej  kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672