Szczegóły przetargu

< < Powrót

2019-02-21

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa  budynku mieszkalnego, wielorodzinnego nr 2 przy ul. Os. Śląskie w Zielonej Górze wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu wraz z placem zabaw i fitness dla dorosłych

 

 

Termin składania ofert mija 7 marca 2019 r. o godz. 10:00.

Dokumenty do pobrania:

1.Ogłoszenie o przetargu

2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.Projekty budowlane, wykonawcze, zamienne

4.Przedmiary robót

5.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

6.Załączniki w wersji edytowalnej


  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 7 MARCA 2019 R.

W związku z art. 86 ust. 5 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, przedstawiamy informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę  budynku mieszkalnego, wielorodzinnego nr 2 przy ul. Os. Śląskie w Zielonej Górze wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu:
1.  Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto): 10 000 000,00 zł.
2.  Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie. Wpłynęła jedna oferta:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań -                               * cena ryczałtowa oferty brutto: 10 470 000,00 zł;

* dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, ponad gwarancję określoną w pkt 3.6 SIWZ - o 24 miesiące;

* skrócenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do określonego w pkt 4 SIWZ -  o 30 dni.


Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672