Szczegóły przetargu

< < Powrót

2019-04-05

Zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986), zwanej dalej Ustawą, informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego nr 2 wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Os. Śląskie w Zielonej Górze na  dz. nr 1076/5 obręb 43, na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe i Handlowe AGROBEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 7 w (60-845) Poznaniu, z którą 6 maja 2019 r. zostanie zawarta umowa o realizację zamówienia.

                                                                                 UZASADNIENIE
W ramach postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymagania Ustawy oraz postanowienia zawarte w SIWZ:
a) nazwa (firma) i adres wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe i Handlowe AGROBEX Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań.
b) Waga oceny poszczególnych kryteriów:
•    Cena – 60%,
•    Gwarancja – 20%,
•    Termin wykonania – 20%.
Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, a wykonawca - wykluczeniu.O wyborze zdecydowała łączna punktacja z trzech kryteriów opisanych w SIWZ, w których wykonawca otrzymał łącznie 100 pkt (cena – 60 pkt, gwarancja – 20 pkt,
termin wykonania – 20 pkt). Cena oferty przekroczyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, jednak zamawiający zdecydował, na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, o zwiększeniu tej kwoty do ceny oferty.
Na podst. art. 91 ust. 1. Ustawy zostanie udzielone zamówienie wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe i Handlowe AGROBEX Sp. z o.o.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672