Szczegóły przetargu

< < Powrót

2015-02-19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na usługę pielęgnacji trawników oraz przycinania, formowania krzewów i drzewek, na  terenach administrowanych przez KTBS Sp. z o.o. w latach 2015-2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa pielęgnacji zieleni rosnącej na terenach zlokalizowanych w Zielonej Górze i administrowanych przez KTBS Sp. z o.o., a w szczególności:
a) mechaniczne koszenie trawników o łącznej powierzchni ok. 59.244,50 m2 - 5 koszeń w każdym sezonie;
b) zasilenie trawników wymienionych w lit. a) nawozem azotowym – 1 zabieg w każdym sezonie.
c) przycinanie i formowanie skupin krzewów o łącznej powierzchni 1.068 m2  – 1 zabieg w każ-dym sezonie;
d) przycinanie i formowanie pojedynczych krzewów i drzewek w liczbie 2.748 szt. – 2 zabiegi w każdym sezonie;
e) przycinanie i formowanie żywopłotów o łącznej długości 1.839 mb – 2 zabiegi w każdym se-zonie;
f) zgrabienie każdorazowo skoszonej trawy, ścinek krzewów i drzew, a także uwidocznionych nieczystości oraz wywiezienie tych odpadów w dniu ich powstania na właściwe wysypisko, uwzględnieniem odpowiednich zapisów Ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010, poz. 1243 ze zm.), w tym obowiązku poddania odpadów rozkładowi biologicznemu.

Termin składania ofert: 27 lutego 2015, godz. 9.00.
Do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3. Druki w MS Word.

Nr rachunku bankowego do wpłaty wadium: 62 1090 1535 0000 0001 0536 9528.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672