Szczegóły przetargu

< < Powrót

2016-03-23

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę demontażu, naprawy, legalizacji oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o.

Zielona Góra, 23 marca 2016
               
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015, poz. 2164), zwanej dalej Ustawą, informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę demontażu, naprawy, legalizacji oraz montażu ciepłomierzy i wodomierzy w zasobach KTBS Sp. z o.o, na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez Zakład Usługowo – Handlowy REM KĘPNO Sp. z o.o., ul. Brukowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, z którą do 30 marca 2016 zostanie zawarta umowa o realizację zamówienia.
  W myśl art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a Ustawy, umowa może być zawarta niezwłocznie.

UZASADNIENIE
  W ramach postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymagania Ustawy oraz postanowienia SIWZ:
Nr oferty: 1
Nazwa (firma) i adres wykonawcy: Zakład Usługowo – Handlowy REM KĘPNO Sp. z o.o., ul. Brukowa 4, 63-645 Łęka Opatowska,
Kryterium „Cena”: 99 pkt.
Kryterium „Termin”: 0 pkt.
Punktacja łączna: 99 pkt.

  Cena jaką zaoferował Wykonawca jest wyższa niż ta, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednak Zamawiający zdecydował o jej zwiększeniu do ceny oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Rem Kępno Sp. z o.o. i temu Wykonawcy zostanie udzielone zamówienie.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672