Szczegóły przetargu

< < Powrót

2016-04-29

Przedmiot, zakres zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na nieruchomości inwestora położonej przy ul. gen. Józefa Sowińskiego nr 46-58 w Zielonej Górze wraz z przyłączami: gazowym, elektroenergetycznymi, kanalizacyjnymi i wodociągowymi, z dojściami, dojazdami, budynkami gospodarczymi, osłoną śmietnikową, trzepakiem, placem zabaw dla dzieci oraz siłownią dla dorosłych.  Budynek mieszkalny wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie na podstawie ustaleń planu miejscowego. Teren działki znajduje się w otoczeniu historycznego zespołu urbanistycznego miasta wpisanego wraz z otoczeniem do rejestru zabytków pod nr 75 i również podlega ochronie na podstawie ustaleń planu miejscowego.     

Termin składania ofert: 13 maja 2016 r. godzina 10:00.
Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi

1. Ogłoszenie o przetargu,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,                                                 
3. Projekt budowlany,
4. Kosztorysy ofertowe,
5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
6. Druki ofertowe w MS WORD.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Bohaterów Westerplatte 11 | 65-034 Zielona Góra
Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze 322 19 21 | Eksploatacja 322 19 27 lub 51 | Inwestycje 322 19 60
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | KRS 0000094672